Artikel 1 : Gebruiksvoorwaarden

SAS Dafy@Store verleent de gebruiker diensten op deze site. Om van deze dienst gebruik te kunnen maken, stemt de gebruiker ermee in de volgende "gebruiksvoorwaarden" na te leven. Als hij/zij deze niet aanvaardt, vraagt SAS Dafy@Store de gebruiker de site te verlaten.

Artikel 2 : Inhoud van de site

Deze website wordt aangeboden als een dienst aan degenen die hem bezoeken. SAS Dafy@Store behoudt zich het recht voor om de informatie op deze site op elk moment en om welke reden dan ook te verwijderen, te wijzigen of aan te vullen, zonder voorafgaande kennisgeving. De gebruiker erkent ervan in kennis te zijn gesteld dat deze site 24 uur per dag en 7 dagen per week toegankelijk is, behalve in geval van overmacht, informaticaproblemen, moeilijkheden in verband met de structuur van de communicatienetwerken of technische moeilijkheden. Om onderhoudsredenen kan SAS Dafy@Store de site onderbreken. De gebruikers zullen daarvan vooraf in kennis gesteld worden.

Artikel 3 : Hosting van de site

Deze website wordt gehost door ECRITEL:

BVBA met een kapitaal van € 2 325 000,00

SIREN: 33248402100081

Hoofdkantoor: 19, Rue Alphonse de Neuville - 75017 Parijs - Frankrijk

Artikel 4 : Intellectueel eigendom

De algemene structuur, evenals de software, teksten, beelden, al dan niet geanimeerd, geluiden, knowhow..., en alle andere elementen waaruit de site bestaat, zijn eigendom van SAS Dafy@Store. De gebruiker heeft het recht de hierin opgenomen gegevens uitsluitend voor persoonlijk, niet-commercieel gebruik te raadplegen, hetgeen elke commerciële exploitatie op lokaal, nationaal of internationaal niveau uitsluit.

SAS Dafy@Store herinnert u er met name aan dat geen enkel logo, tekst, geluid, grafische voorstelling, code, gegeven of afbeelding op de site mag worden gekopieerd, gereproduceerd, gewijzigd, gepubliceerd, uitgegeven, geplaatst, verzonden of verspreid, geheel of gedeeltelijk, op welke wijze dan ook, zonder zijn voorafgaande schriftelijke toestemming. Elke volledige of gedeeltelijke weergave van deze site zonder de uitdrukkelijke toestemming van SAS Dafy@Store is verboden en zou een inbreuk vormen op de intellectuele eigendomsrechten die zijn vastgelegd in de artikelen 114 en 118 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie. Hetzelfde geldt voor de databanken op de website die beschermd zijn door het intellectuele eigendomsrecht. De handelsmerken van SAS Dafy@Store en haar partners, evenals de logo's die op de site voorkomen, zijn al dan niet semi-figuratief en zijn gedeponeerd. Elke reproductie, geheel of gedeeltelijk, van deze merken of logo's, gemaakt op basis van elementen van de site zonder de uitdrukkelijke toestemming van SAS Dafy@Store is derhalve verboden.

Artikel 5 : Hyperlinks

De pagina's van deze website kunnen links of verwijzingen naar andere websites bevatten. SAS Dafy@Store is niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze andere sites en kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele schade die voortvloeit uit het gebruik van de inhoud van deze sites. Links naar andere sites worden uitsluitend aangeboden voor het gemak van de gebruiker van deze website. SAS Dafy@Store is niet verantwoordelijk voor het bestaan en de inhoud van links van andere sites naar haar site. Het is de gebruikers en bezoekers van de website niet toegestaan een hyperlink naar deze site te creëren zonder de uitdrukkelijke voorafgaande toestemming van SAS Dafy@Store.

Artikel 6 : Verantwoordelijkheden

SAS Dafy@Store kan niet aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die voortvloeit uit een onderbreking, een storing van welke aard ook, om welke reden ook, of voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die op enigerlei wijze voortvloeit uit een verbinding met de site. Iedere persoon die verbinding maakt met de site doet dat op zijn/haar volledige verantwoordelijkheid. SAS Dafy@Store stelt alles in het werk om de gebruikers beschikbare en geverifieerde informatie en/of hulpmiddelen te verstrekken, maar kan niet aansprakelijk worden gesteld voor fouten, het niet beschikbaar zijn van informatie en/of de aanwezigheid van virussen op zijn site. De door SAS Dafy@Store verstrekte informatie dient uitsluitend ter informatie. SAS Dafy@Store kan niet instaan voor de juistheid, volledigheid of actualiteit van de op haar site gepubliceerde informatie. Bijgevolg erkent de gebruiker dat hij/zij deze informatie onder zijn/haar exclusieve verantwoordelijkheid gebruikt.

Artikel 7 : Bescherming van persoonsgegevens

Raadpleeg het privacybeleid.

Dafy Moto handelt in overeenstemming met de wet van 30 juli 2018 inzake de bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens. De kaderwet heft de privacywet van 8 december 1992 definitief op en zet de implementatie van bepaalde aspecten van de AVG voort. Raadpleeg het privacybeleid voor meer informatie.

Artikel 8 : Fotocredits, video's en illustraties

SAS Dafy@Store

Artikel 1 : Gebruiksvoorwaarden

SAS Dafy@Store verleent de gebruiker diensten op deze site. Om van deze dienst gebruik te kunnen maken, stemt de gebruiker ermee in de volgende "gebruiksvoorwaarden" na te leven. Als hij/zij deze niet aanvaardt, vraagt SAS Dafy@Store de gebruiker de site te verlaten.

Artikel 2 : Inhoud van de site

Deze website wordt aangeboden als een dienst aan degenen die hem bezoeken. SAS Dafy@Store behoudt zich het recht voor om de informatie op deze site op elk moment en om welke reden dan ook te verwijderen, te wijzigen of aan te vullen, zonder voorafgaande kennisgeving. De gebruiker erkent ervan in kennis te zijn gesteld dat deze site 24 uur per dag en 7 dagen per week toegankelijk is, behalve in geval van overmacht, informaticaproblemen, moeilijkheden in verband met de structuur van de communicatienetwerken of technische moeilijkheden. Om onderhoudsredenen kan SAS Dafy@Store de site onderbreken. De gebruikers zullen daarvan vooraf in kennis gesteld worden.

Artikel 3 : Hosting van de site

Deze website wordt gehost door ECRITEL:

BVBA met een kapitaal van € 2 325 000,00

SIREN: 33248402100081

Hoofdkantoor: 19, Rue Alphonse de Neuville - 75017 Parijs - Frankrijk

Artikel 4 : Intellectueel eigendom

De algemene structuur, evenals de software, teksten, beelden, al dan niet geanimeerd, geluiden, knowhow..., en alle andere elementen waaruit de site bestaat, zijn eigendom van SAS Dafy@Store. De gebruiker heeft het recht de hierin opgenomen gegevens uitsluitend voor persoonlijk, niet-commercieel gebruik te raadplegen, hetgeen elke commerciële exploitatie op lokaal, nationaal of internationaal niveau uitsluit.

SAS Dafy@Store herinnert u er met name aan dat geen enkel logo, tekst, geluid, grafische voorstelling, code, gegeven of afbeelding op de site mag worden gekopieerd, gereproduceerd, gewijzigd, gepubliceerd, uitgegeven, geplaatst, verzonden of verspreid, geheel of gedeeltelijk, op welke wijze dan ook, zonder zijn voorafgaande schriftelijke toestemming. Elke volledige of gedeeltelijke weergave van deze site zonder de uitdrukkelijke toestemming van SAS Dafy@Store is verboden en zou een inbreuk vormen op de intellectuele eigendomsrechten die zijn vastgelegd in de artikelen 114 en 118 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie. Hetzelfde geldt voor de databanken op de website die beschermd zijn door het intellectuele eigendomsrecht. De handelsmerken van SAS Dafy@Store en haar partners, evenals de logo's die op de site voorkomen, zijn al dan niet semi-figuratief en zijn gedeponeerd. Elke reproductie, geheel of gedeeltelijk, van deze merken of logo's, gemaakt op basis van elementen van de site zonder de uitdrukkelijke toestemming van SAS Dafy@Store is derhalve verboden.

Artikel 5 : Hyperlinks

De pagina's van deze website kunnen links of verwijzingen naar andere websites bevatten. SAS Dafy@Store is niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze andere sites en kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele schade die voortvloeit uit het gebruik van de inhoud van deze sites. Links naar andere sites worden uitsluitend aangeboden voor het gemak van de gebruiker van deze website. SAS Dafy@Store is niet verantwoordelijk voor het bestaan en de inhoud van links van andere sites naar haar site. Het is de gebruikers en bezoekers van de website niet toegestaan een hyperlink naar deze site te creëren zonder de uitdrukkelijke voorafgaande toestemming van SAS Dafy@Store.

Artikel 6 : Verantwoordelijkheden

SAS Dafy@Store kan niet aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die voortvloeit uit een onderbreking, een storing van welke aard ook, om welke reden ook, of voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die op enigerlei wijze voortvloeit uit een verbinding met de site. Iedere persoon die verbinding maakt met de site doet dat op zijn/haar volledige verantwoordelijkheid. SAS Dafy@Store stelt alles in het werk om de gebruikers beschikbare en geverifieerde informatie en/of hulpmiddelen te verstrekken, maar kan niet aansprakelijk worden gesteld voor fouten, het niet beschikbaar zijn van informatie en/of de aanwezigheid van virussen op zijn site. De door SAS Dafy@Store verstrekte informatie dient uitsluitend ter informatie. SAS Dafy@Store kan niet instaan voor de juistheid, volledigheid of actualiteit van de op haar site gepubliceerde informatie. Bijgevolg erkent de gebruiker dat hij/zij deze informatie onder zijn/haar exclusieve verantwoordelijkheid gebruikt.

Artikel 7 : Bescherming van persoonsgegevens

Raadpleeg het privacybeleid.

Dafy Moto handelt in overeenstemming met de wet van 30 juli 2018 inzake de bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens. De kaderwet heft de privacywet van 8 december 1992 definitief op en zet de implementatie van bepaalde aspecten van de AVG voort. Raadpleeg het privacybeleid voor meer informatie.

Artikel 8 : Fotocredits, video's en illustraties

SAS Dafy@Store