Artikel 1 : Verwerkingsverantwoordelijke

Dafy@Store SAS, met een kapitaal van 20.000 euro, ingeschreven in het handels- en ondernemingsregister van Clermont-Ferrand FRANCE onder nummer 824 484 026, is de gegevensbeheerder van de website https://nl.dafy-moto.be/ en verbindt zich ertoe dat het verzamelen en verwerken van uw persoonsgegevens in overeenstemming is met de Europese Verordening 2016/679 van 27/04/2016 betreffende de bescherming van persoonsgegevens en de Wet bescherming persoonsgegevens van 6 januari 1978, gewijzigd op 20/06/2018.

Artikel 2 : Doeleinden

In het bijzonder wordt de gebruiker geïnformeerd dat de informatie die hij communiceert via de registratieformulieren die op de site aanwezig zijn https://nl.dafy-moto.be/ worden verzameld om te kunnen reageren op de volledige verwerking van een handelstransactie : vanaf de verzending van de orderbevestiging, de verzending van de goederen, het verzoek om bewijsstukken,  informatie over eventuele wijzigingen of aanpassingen in de verwerking van de order, zonder dat deze opsomming limitatief is.

Om de kwaliteit van onze dienstverlening te waarborgen en te verbeteren, Dafy@Store SAS stelt ook algemene statistieken op, die onderworpen zijn aan een anonimiseringsprocedure wanneer de verwerking van persoonsgegevens niet noodzakelijk lijkt voor de voltooiing van de laatste.

Tot slot, en onder voorbehoud van uw voorafgaande toestemming, gebruikt Dafy@Store SAS uw persoonsgegevens ook om te communiceren over promotionele aanbiedingen, een bepaald evenement of beschikbare diensten en is het waarschijnlijk (altijd in het geval van expliciete toestemming van uw kant) om uw persoonsgegevens door te geven aan onze partners voor een commercieel doel om u nog meer voordelen te bieden (zie de paragraaf over gegevensontvangers).

Artikel 3 : Betrokken categorieën van personen

De betrokken personen zijn alle natuurlijke personen van 15 jaar of ouder die zich op de site kunnen inschrijven https://nl.dafy-moto.be/

Artikel 4 : Rechtsgrondslag

Deze verwerking van persoonsgegevens is gebaseerd op de rechtsgrondslag van het verkoopcontract (verplicht) en die van de toestemming (facultatief).

Artikel 5 : Categorie

Om de beste orderverwerking te bieden, wordt u op het moment van registratie, op de site https://nl.dafy-moto.be/ de volgende persoonlijke informatie gevraagd : e-mailadres, wachtwoord, titel, voornaam, achternaam, maand en jaar van geboorte, evenals uw wereld van de motorfiets praktijk.

Artikel 6 : Verplicht teken

Het verzamelen van uw persoonsgegevens is verplicht met het oog op het nagestreefde doel; alleen persoonsgegevens die essentieel zijn voor het doel van de verwerking worden verplicht verzameld. In het bijzonder zijn ze nodig voor het aanmaken van een account en zonder hen kan de gebruiker zich niet registreren en een bestelling plaatsen.

Artikel 7 : Gegevensontvangers

Alleen de Dafy@Store SAS en haar holding hebben eigen commerciële en IT-teams DAFY MOTO SA is eigenaar van de toegangsrechten van onze servers, dus zij zijn de enigen die zicht hebben op hun data. Daarnaast zijn onze teams onderworpen aan een geheimhoudingsplicht die alle uitgevoerde activiteiten dekt.

De persoonsgegevens van de gebruikers kunnen ook worden verzonden naar onderaannemers, en dit uitsluitend met het oog op het verlenen van de dienst. Het kan onder meer gaan om banken, kredietinstellingen, digitale marketingplatforms, verzend- en bezorgdiensten. Zij verbinden zich ertoe de voorschriften inzake de verwerking van persoonsgegevens waartoe zij toegang hebben, na te leven en uitsluitend voor eigen rekening en in overeenstemming met onze instructies te handelen.

Partners : Wij bieden u ook aan, en in overeenstemming met uw toestemming, om uw persoonsgegevens door te geven aan onze verschillende partners die als doel hebben om u te laten profiteren van aanvullende commerciële aanbiedingen. Hieronder vindt u de lijst van onze partners :

* Daf'Assur, vertegenwoordiger van het bedrijf FMA Assurances SAS met  een kapitaal van 787.204 euro, ingeschreven in het handelsregister van Nanterre onder nummer 429882236, zal u waarschijnlijk bellen om u een op maat gemaakte verzekeringsofferte voor uw motor of scooter aan te bieden. Met betrekking tot de persoonsgegevens die wij aan deze partner doorgeven, is dit uitsluitend de achternaam, voornaam, e-mail, telefoonnummer en het bezit van een motorfiets.

* Dafy Reizen die Planet Ride SAS vertegenwoordigen met een kapitaal van  1.311 euro, geregistreerd in het handelsregister van Parijs onder nr. 810704478, zullen u waarschijnlijk toeristische diensten aanbieden als onderdeel van het DAFY reisprogramma. U wordt gevraagd een formulier in te vullen op de www-site.dafy-voyage.com om een contractuele relatie te starten.

Daarnaast is de SAS Dafy@Store verbindt zich ertoe de persoonsgegevens van de gebruikers niet te verkopen, te delen met of te communiceren aan derden, behalve zoals hierboven bepaald.

In uitzonderlijke gevallen Dafy@Store kan de SAS verplicht worden bepaalde persoonsgegevens bekend te maken op grond van een rechterlijk bevel van een administratieve of gerechtelijke autoriteit. Ten slotte https://nl.dafy-moto.be/ kan de website links bevatten naar andere websites, gepubliceerd door derden. SAS Dafy@Store is geenszins verantwoordelijk voor de inhoud en heeft geen zeggenschap m.b.t. de verwerking van persoonsgegevens door de uitgevers van deze sites.

Artikel 8 : Beveiliging

Om uw persoonsgegevens te beschermen en pogingen tot kwaadwillige handelingen te voorkomen, beveiligt Dafy@Store SAS de persoonsgegevens die u verstrekt op computerservers, in een gecontroleerde, veilige omgeving en beschermd tegen ongeoorloofde toegang, gebruik of openbaarmaking. Dafy@Store SAS verbindt zich ertoe om haar Onderaannemers en Partners bij overeenkomst dezelfde verplichtingen op te leggen met betrekking tot de bescherming van Persoonsgegevens als die welke zij oplegt. Dafy@Store SAS verbindt zich er in het bijzonder toe dat haar Onderaannemers en Partners voldoende garanties bieden met betrekking tot de implementatie van passende technische en organisatorische maatregelen en in overeenstemming met de AVG en de Wet op de gegevensbescherming, en dat het hen verboden is om uit te besteden zonder onze voorafgaande en uitdrukkelijke toestemming.

Veiligheid in verband met betaalmiddelen : Uw kredietkaartgegevens worden gecodeerd door middel van het SSL-protocol (Secure Socket Layer) en worden nooit onversleuteld over het netwerk verstuurd. De betaling geschiedt rechtstreeks aan de bank. SAS Dafy@Store heeft geen toegang tot deze gegevens en slaat ze niet op haar servers op. Daarom wordt er telkens opnieuw naar gevraagd wanneer u een nieuwe bestelling plaatst op onze site. Om maximale veiligheid te garanderen, gebruiken wij het 3D Secure systeem. Deze extra stap wordt gedaan om u te beschermen tegen frauduleuze transacties, waarvan u het slachtoffer zou kunnen worden als iemand met kwade bedoelingen uw bankgegevens zou achterhalen. Door het invoeren van een persoonlijk wachtwoord dat u wordt gevraagd in te voeren nadat u uw bankgegevens hebt ingevoerd, kunnen wij ons ervan vergewissen dat u de eigenaar bent van de gebruikte bankkaart.

Artikel 9 : Houdbaarheid

De houdbaarheid wordt vastgesteld op 5 jaar na de laatste activiteit op de site, in de winkel of de opening van onze e-mails. Als u uw account en al uw persoonsgegevens wilt verwijderen, wordt dit op verzoek van onze DPO (zie paragraaf 10 - Rechten van betrokkenen) binnen een maand van kracht. Wij behouden ons echter het recht voor om een archief bij te houden van de geschiedenis van uw facturen volgens het wettelijk kader.

Artikel 10 : Rechten van betrokkenen

Vanuit de interface van uw account kunt u op elk gewenst moment uw toestemmingen wijzigen om alleen de promotionele verzoeken te behouden die u interesseren.

Tevens heeft de gebruiker overeenkomstig de bepalingen van de artikelen 39 en 40 van de Wet Bescherming Persoonsgegevens van 6 januari 1978, zoals gewijzigd in 2004, recht op toegang, rectificatie, verzet, actualisering en schrapping van de hem betreffende informatie, die hij kan uitoefenen door contact op te nemen met rgpd @dafy-moto.fr, of per post aan DPO, DAFY MOTOrue Henri Becquerel 63110 BEAUMONT, onder vermelding van het onderwerp van de brief "Droit des personnes" en het bijvoegen van een kopie van zijn identiteitsbewijs. Ten slotte heeft hij ook het recht om instructies te geven over het lot van zijn gegevens na zijn dood.

Artikel 11 : Klacht bij ODA

U kunt te allen tijde een klacht indienen bij een toezichthoudende autoriteit. De toezichthoudende autoriteit in België is de Autoriteit voor gegevensbescherming.

Los daarvan kunt u een vordering instellen bij de hoven en rechtbanken van het land waar de verantwoordelijke voor de gegevensverwerking is gevestigd of bij die van het land waar u woont, d.w.z. België.

Artikel 12 : Contactgegevens van de DPO

Onze Data Protection Officer is Nicolas HEINRICH. Laatstgenoemde kan worden gecontacteerd hetzij per post op het adres, DPO,DAFY MOTO, Rue Henri Becquerel 63110 Beaumont FRANKRIJK of per e-mail op dpo@dafy-moto.fr

Artikel 13 : Gebruik van cookies

13,1-remhendel. Definitie

Als uitgever van websites is SAS Dafy@Store verplicht de gebruiker om toestemming te vragen voor het plaatsen en gebruiken van bepaalde cookies. De eerste keer dat de gebruiker verbinding maakt met onze site, verschijnt er een venster waarin hij/zij wordt uitgenodigd op OK te klikken om het gebruik van deze cookies te accepteren.

Wat is een cookie? Een cookie is een bestand dat door de server van de gebruikte site op de harde schijf van de gebruiker wordt geplaatst. Hiermee kan een gebruiker (eigenlijk een machine) worden herkend en kan de site gedragsgegevens verzamelen.

13,2-remhendel. De op de nl.dafy-moto.be-site aanwezige cookies

Er zijn vier soorten cookies op de -site https://nl.dafy-moto.be/. Deze cookies worden gebruikt voor de volgende doeleinden:

  • Cookies gebruikt voor meting van de bezoekers
  • Cookies die worden gebruikt in het kader van de geolokalisatie van inhoud
  • Tracingcookies van sociale netwerken die worden gegenereerd door deelknoppen van sociale netwerken
  • Identificatiecookies

Cookies voor meting van de bezoekers :

Deze cookies zijn bedoeld om het volume en de statistieken van het verkeer op de site vast te stellen, om te weten waar de gebruiker vandaan komt en om zijn/haar weg op de site te traceren.

Geolokalisatiecookies :

Geolokalisatie wordt voorgesteld om zogenaamde "lokale" informatie aan te bieden die is aangepast aan de geografische positie van de gebruiker. Deze geolokalisatie leidt tot het plaatsen van een cookie om de site in staat te stellen deze informatie te gebruiken en aldus inhoud voor te stellen die overeenstemt met de geografische situatie.

Cookies voor sociale netwerken :

De deelknoppen via sociale netwerken gebruiken cookies om de navigatie van hun gebruikers te volgen.

Identificatiecookies :

Identificatiecookies worden gebruikt voor de creatie van en/of de verbinding met de persoonlijke ruimte van de gebruiker, alsook voor zijn/haar bijdrage in de participatieve ruimten. Zij geven u toegang tot uw account en/of gereserveerde zone met behulp van uw inloggegevens.

13,3-remhendel. Het beheer van het plaatsen van cookies :

De gebruiker kan te allen tijde zijn/haar wensen met betrekking tot het plaatsen van cookies door de -site https://nl.dafy-moto.be/ wijzigen via de instellingen van zijn/haar internetbrowser.

Voorafgaande toestemming voor het plaatsen van cookies :

De gebruiker wordt geacht in te stemmen met het plaatsen van cookies als hij/zij zijn/haar navigatie voortzet door te klikken op een element van de site zoals een afbeelding, een titel, een knop, enz. of door naar een andere pagina te gaan dan de pagina via welke hij/zij toegang kreeg tot de site tijdens zijn/haar eerste verbinding. De instemming is slechts geldig voor een periode van dertien maanden vanaf de eerste indiening. Na het verstrijken van deze periode zal de gebruiker opnieuw om instemming worden gevraagd voor het gebruik van deze cookies.

Weigering van cookies :

De weigering van cookies zal tot gevolg hebben dat u van sommige van de aangeboden diensten geen gebruik kunt maken. Hoe kan de gebruiker zijn/haar keuzes laten afhangen van de gebruikte browser?

De configuratie van elke browser is verschillend. Het wordt beschreven in het helpmenu en geeft informatie over hoe u uw cookievoorkeuren kunt wijzigen. Hier zijn de hulppagina's voor:

Internet Explorer™: http://windows.microsoft.com/fr-FR/windows-vista/Block-or-allow-cookies

Safari™: https://support.apple.com/fr-fr/guide/safari/sfri11471/mac

Chrome™: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=fr&hlrm=en

Firefox™: https://support.mozilla.org/fr/kb/activer-desactiver-cookies

Opera™: https://help.opera.com/en/latest/

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met onze DPO (zie paragraaf DPO contactgegevens).

Artikel 14 : Je functionaliteiten

Zodra je je bestelling hebt geplaatst, sturen wij je een tevredenheidsonderzoek om je mening te weten te komen


Over smaken en kleuren valt niet te twisten! Onze Dafy-experts bieden je artikelen die echt bij jou passen!


Onze grote community van motorrijders op onze site geeft graag gratis advies en aanbevelingen! Mis het niet!


Helpen Dafy om gepersonaliseerde inhoud te leveren

Artikel 1 : Verwerkingsverantwoordelijke

Dafy@Store SAS, met een kapitaal van 20.000 euro, ingeschreven in het handels- en ondernemingsregister van Clermont-Ferrand FRANCE onder nummer 824 484 026, is de gegevensbeheerder van de website https://nl.dafy-moto.be/ en verbindt zich ertoe dat het verzamelen en verwerken van uw persoonsgegevens in overeenstemming is met de Europese Verordening 2016/679 van 27/04/2016 betreffende de bescherming van persoonsgegevens en de Wet bescherming persoonsgegevens van 6 januari 1978, gewijzigd op 20/06/2018.

Artikel 2 : Doeleinden

In het bijzonder wordt de gebruiker geïnformeerd dat de informatie die hij communiceert via de registratieformulieren die op de site aanwezig zijn https://nl.dafy-moto.be/ worden verzameld om te kunnen reageren op de volledige verwerking van een handelstransactie : vanaf de verzending van de orderbevestiging, de verzending van de goederen, het verzoek om bewijsstukken,  informatie over eventuele wijzigingen of aanpassingen in de verwerking van de order, zonder dat deze opsomming limitatief is.

Om de kwaliteit van onze dienstverlening te waarborgen en te verbeteren, Dafy@Store SAS stelt ook algemene statistieken op, die onderworpen zijn aan een anonimiseringsprocedure wanneer de verwerking van persoonsgegevens niet noodzakelijk lijkt voor de voltooiing van de laatste.

Tot slot, en onder voorbehoud van uw voorafgaande toestemming, gebruikt Dafy@Store SAS uw persoonsgegevens ook om te communiceren over promotionele aanbiedingen, een bepaald evenement of beschikbare diensten en is het waarschijnlijk (altijd in het geval van expliciete toestemming van uw kant) om uw persoonsgegevens door te geven aan onze partners voor een commercieel doel om u nog meer voordelen te bieden (zie de paragraaf over gegevensontvangers).

Artikel 3 : Betrokken categorieën van personen

De betrokken personen zijn alle natuurlijke personen van 15 jaar of ouder die zich op de site kunnen inschrijven https://nl.dafy-moto.be/

Artikel 4 : Rechtsgrondslag

Deze verwerking van persoonsgegevens is gebaseerd op de rechtsgrondslag van het verkoopcontract (verplicht) en die van de toestemming (facultatief).

Artikel 5 : Categorie

Om de beste orderverwerking te bieden, wordt u op het moment van registratie, op de site https://nl.dafy-moto.be/ de volgende persoonlijke informatie gevraagd : e-mailadres, wachtwoord, titel, voornaam, achternaam, maand en jaar van geboorte, evenals uw wereld van de motorfiets praktijk.

Artikel 6 : Verplicht teken

Het verzamelen van uw persoonsgegevens is verplicht met het oog op het nagestreefde doel; alleen persoonsgegevens die essentieel zijn voor het doel van de verwerking worden verplicht verzameld. In het bijzonder zijn ze nodig voor het aanmaken van een account en zonder hen kan de gebruiker zich niet registreren en een bestelling plaatsen.

Artikel 7 : Gegevensontvangers

Alleen de Dafy@Store SAS en haar holding hebben eigen commerciële en IT-teams DAFY MOTO SA is eigenaar van de toegangsrechten van onze servers, dus zij zijn de enigen die zicht hebben op hun data. Daarnaast zijn onze teams onderworpen aan een geheimhoudingsplicht die alle uitgevoerde activiteiten dekt.

De persoonsgegevens van de gebruikers kunnen ook worden verzonden naar onderaannemers, en dit uitsluitend met het oog op het verlenen van de dienst. Het kan onder meer gaan om banken, kredietinstellingen, digitale marketingplatforms, verzend- en bezorgdiensten. Zij verbinden zich ertoe de voorschriften inzake de verwerking van persoonsgegevens waartoe zij toegang hebben, na te leven en uitsluitend voor eigen rekening en in overeenstemming met onze instructies te handelen.

Partners : Wij bieden u ook aan, en in overeenstemming met uw toestemming, om uw persoonsgegevens door te geven aan onze verschillende partners die als doel hebben om u te laten profiteren van aanvullende commerciële aanbiedingen. Hieronder vindt u de lijst van onze partners :

* Daf'Assur, vertegenwoordiger van het bedrijf FMA Assurances SAS met  een kapitaal van 787.204 euro, ingeschreven in het handelsregister van Nanterre onder nummer 429882236, zal u waarschijnlijk bellen om u een op maat gemaakte verzekeringsofferte voor uw motor of scooter aan te bieden. Met betrekking tot de persoonsgegevens die wij aan deze partner doorgeven, is dit uitsluitend de achternaam, voornaam, e-mail, telefoonnummer en het bezit van een motorfiets.

* Dafy Reizen die Planet Ride SAS vertegenwoordigen met een kapitaal van  1.311 euro, geregistreerd in het handelsregister van Parijs onder nr. 810704478, zullen u waarschijnlijk toeristische diensten aanbieden als onderdeel van het DAFY reisprogramma. U wordt gevraagd een formulier in te vullen op de www-site.dafy-voyage.com om een contractuele relatie te starten.

Daarnaast is de SAS Dafy@Store verbindt zich ertoe de persoonsgegevens van de gebruikers niet te verkopen, te delen met of te communiceren aan derden, behalve zoals hierboven bepaald.

In uitzonderlijke gevallen Dafy@Store kan de SAS verplicht worden bepaalde persoonsgegevens bekend te maken op grond van een rechterlijk bevel van een administratieve of gerechtelijke autoriteit. Ten slotte https://nl.dafy-moto.be/ kan de website links bevatten naar andere websites, gepubliceerd door derden. SAS Dafy@Store is geenszins verantwoordelijk voor de inhoud en heeft geen zeggenschap m.b.t. de verwerking van persoonsgegevens door de uitgevers van deze sites.

Artikel 8 : Beveiliging

Om uw persoonsgegevens te beschermen en pogingen tot kwaadwillige handelingen te voorkomen, beveiligt Dafy@Store SAS de persoonsgegevens die u verstrekt op computerservers, in een gecontroleerde, veilige omgeving en beschermd tegen ongeoorloofde toegang, gebruik of openbaarmaking. Dafy@Store SAS verbindt zich ertoe om haar Onderaannemers en Partners bij overeenkomst dezelfde verplichtingen op te leggen met betrekking tot de bescherming van Persoonsgegevens als die welke zij oplegt. Dafy@Store SAS verbindt zich er in het bijzonder toe dat haar Onderaannemers en Partners voldoende garanties bieden met betrekking tot de implementatie van passende technische en organisatorische maatregelen en in overeenstemming met de AVG en de Wet op de gegevensbescherming, en dat het hen verboden is om uit te besteden zonder onze voorafgaande en uitdrukkelijke toestemming.

Veiligheid in verband met betaalmiddelen : Uw kredietkaartgegevens worden gecodeerd door middel van het SSL-protocol (Secure Socket Layer) en worden nooit onversleuteld over het netwerk verstuurd. De betaling geschiedt rechtstreeks aan de bank. SAS Dafy@Store heeft geen toegang tot deze gegevens en slaat ze niet op haar servers op. Daarom wordt er telkens opnieuw naar gevraagd wanneer u een nieuwe bestelling plaatst op onze site. Om maximale veiligheid te garanderen, gebruiken wij het 3D Secure systeem. Deze extra stap wordt gedaan om u te beschermen tegen frauduleuze transacties, waarvan u het slachtoffer zou kunnen worden als iemand met kwade bedoelingen uw bankgegevens zou achterhalen. Door het invoeren van een persoonlijk wachtwoord dat u wordt gevraagd in te voeren nadat u uw bankgegevens hebt ingevoerd, kunnen wij ons ervan vergewissen dat u de eigenaar bent van de gebruikte bankkaart.

Artikel 9 : Houdbaarheid

De houdbaarheid wordt vastgesteld op 5 jaar na de laatste activiteit op de site, in de winkel of de opening van onze e-mails. Als u uw account en al uw persoonsgegevens wilt verwijderen, wordt dit op verzoek van onze DPO (zie paragraaf 10 - Rechten van betrokkenen) binnen een maand van kracht. Wij behouden ons echter het recht voor om een archief bij te houden van de geschiedenis van uw facturen volgens het wettelijk kader.

Artikel 10 : Rechten van betrokkenen

Vanuit de interface van uw account kunt u op elk gewenst moment uw toestemmingen wijzigen om alleen de promotionele verzoeken te behouden die u interesseren.

Tevens heeft de gebruiker overeenkomstig de bepalingen van de artikelen 39 en 40 van de Wet Bescherming Persoonsgegevens van 6 januari 1978, zoals gewijzigd in 2004, recht op toegang, rectificatie, verzet, actualisering en schrapping van de hem betreffende informatie, die hij kan uitoefenen door contact op te nemen met rgpd @dafy-moto.fr, of per post aan DPO, DAFY MOTOrue Henri Becquerel 63110 BEAUMONT, onder vermelding van het onderwerp van de brief "Droit des personnes" en het bijvoegen van een kopie van zijn identiteitsbewijs. Ten slotte heeft hij ook het recht om instructies te geven over het lot van zijn gegevens na zijn dood.

Artikel 11 : Klacht bij ODA

U kunt te allen tijde een klacht indienen bij een toezichthoudende autoriteit. De toezichthoudende autoriteit in België is de Autoriteit voor gegevensbescherming.

Los daarvan kunt u een vordering instellen bij de hoven en rechtbanken van het land waar de verantwoordelijke voor de gegevensverwerking is gevestigd of bij die van het land waar u woont, d.w.z. België.

Artikel 12 : Contactgegevens van de DPO

Onze Data Protection Officer is Nicolas HEINRICH. Laatstgenoemde kan worden gecontacteerd hetzij per post op het adres, DPO,DAFY MOTO, Rue Henri Becquerel 63110 Beaumont FRANKRIJK of per e-mail op dpo@dafy-moto.fr

Artikel 13 : Gebruik van cookies

13,1-remhendel. Definitie

Als uitgever van websites is SAS Dafy@Store verplicht de gebruiker om toestemming te vragen voor het plaatsen en gebruiken van bepaalde cookies. De eerste keer dat de gebruiker verbinding maakt met onze site, verschijnt er een venster waarin hij/zij wordt uitgenodigd op OK te klikken om het gebruik van deze cookies te accepteren.

Wat is een cookie? Een cookie is een bestand dat door de server van de gebruikte site op de harde schijf van de gebruiker wordt geplaatst. Hiermee kan een gebruiker (eigenlijk een machine) worden herkend en kan de site gedragsgegevens verzamelen.

13,2-remhendel. De op de nl.dafy-moto.be-site aanwezige cookies

Er zijn vier soorten cookies op de -site https://nl.dafy-moto.be/. Deze cookies worden gebruikt voor de volgende doeleinden:

  • Cookies gebruikt voor meting van de bezoekers
  • Cookies die worden gebruikt in het kader van de geolokalisatie van inhoud
  • Tracingcookies van sociale netwerken die worden gegenereerd door deelknoppen van sociale netwerken
  • Identificatiecookies

Cookies voor meting van de bezoekers :

Deze cookies zijn bedoeld om het volume en de statistieken van het verkeer op de site vast te stellen, om te weten waar de gebruiker vandaan komt en om zijn/haar weg op de site te traceren.

Geolokalisatiecookies :

Geolokalisatie wordt voorgesteld om zogenaamde "lokale" informatie aan te bieden die is aangepast aan de geografische positie van de gebruiker. Deze geolokalisatie leidt tot het plaatsen van een cookie om de site in staat te stellen deze informatie te gebruiken en aldus inhoud voor te stellen die overeenstemt met de geografische situatie.

Cookies voor sociale netwerken :

De deelknoppen via sociale netwerken gebruiken cookies om de navigatie van hun gebruikers te volgen.

Identificatiecookies :

Identificatiecookies worden gebruikt voor de creatie van en/of de verbinding met de persoonlijke ruimte van de gebruiker, alsook voor zijn/haar bijdrage in de participatieve ruimten. Zij geven u toegang tot uw account en/of gereserveerde zone met behulp van uw inloggegevens.

13,3-remhendel. Het beheer van het plaatsen van cookies :

De gebruiker kan te allen tijde zijn/haar wensen met betrekking tot het plaatsen van cookies door de -site https://nl.dafy-moto.be/ wijzigen via de instellingen van zijn/haar internetbrowser.

Voorafgaande toestemming voor het plaatsen van cookies :

De gebruiker wordt geacht in te stemmen met het plaatsen van cookies als hij/zij zijn/haar navigatie voortzet door te klikken op een element van de site zoals een afbeelding, een titel, een knop, enz. of door naar een andere pagina te gaan dan de pagina via welke hij/zij toegang kreeg tot de site tijdens zijn/haar eerste verbinding. De instemming is slechts geldig voor een periode van dertien maanden vanaf de eerste indiening. Na het verstrijken van deze periode zal de gebruiker opnieuw om instemming worden gevraagd voor het gebruik van deze cookies.

Weigering van cookies :

De weigering van cookies zal tot gevolg hebben dat u van sommige van de aangeboden diensten geen gebruik kunt maken. Hoe kan de gebruiker zijn/haar keuzes laten afhangen van de gebruikte browser?

De configuratie van elke browser is verschillend. Het wordt beschreven in het helpmenu en geeft informatie over hoe u uw cookievoorkeuren kunt wijzigen. Hier zijn de hulppagina's voor:

Internet Explorer™: http://windows.microsoft.com/fr-FR/windows-vista/Block-or-allow-cookies

Safari™: https://support.apple.com/fr-fr/guide/safari/sfri11471/mac

Chrome™: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=fr&hlrm=en

Firefox™: https://support.mozilla.org/fr/kb/activer-desactiver-cookies

Opera™: https://help.opera.com/en/latest/

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met onze DPO (zie paragraaf DPO contactgegevens).

Artikel 14 : Je functionaliteiten

Zodra je je bestelling hebt geplaatst, sturen wij je een tevredenheidsonderzoek om je mening te weten te komen


Over smaken en kleuren valt niet te twisten! Onze Dafy-experts bieden je artikelen die echt bij jou passen!


Onze grote community van motorrijders op onze site geeft graag gratis advies en aanbevelingen! Mis het niet!


Helpen Dafy om gepersonaliseerde inhoud te leveren