Regels van het Facebook-spel - VALENTIJNSDAG 2022

SAS Dafy @Store, met een kapitaal van 20.000,00 euro, waarvan het hoofdkantoor is gevestigd in Rue Henri Becquerel – ZA de l'Artière - 63110 Beaumont. Het bedrijf is ingeschreven bij de Banque Carrefour de Entreprises in België onder het nummer 0756.920.001 - BTW BE 0756 920 001

Organiseert van 11 februari 9.00 uur tot 16 februari 2022 23.59 uur, ter gelegenheid van een commerciële operatie in België, een spel zonder aankoopverplichting op de website van Dafy Moto Belgium (https://nl.dafy-moto.be/) en doorgegeven op de Facebook-pagina van Dafy Belgium (https://www.facebook.com/dafymoto.belgie) volgens de methoden beschreven in dit reglement.

Artikel 2: Geautoriseerde toegang tot het spel

Elke volwassen natuurlijke persoon die in België woont met een internetverbinding en een Facebook-account en verbinding maakt vanaf de webpagina, kan deelnemen aan dit spel:https://www.facebook.com/dafymoto.belgie

Medewerkers, leden van organiserende bedrijven en hun gezinnen mogen niet deelnemen aan dit spel.

Artikel 3: Modaliteiten van het spel

Het spel is geopend van 11 februari 9.00 uur tot 16 februari 2022 23.59 uur.

Om deel te nemen aan het spel moet je;

Participaties van 11 februari 9.00 uur tot 16 februari 2022 23.59 uur worden in aanmerking genomen. De deelnemer kan het spel slechts één keer spelen.

Artikel 4: Lijst van kavels

GIFT 1: Joyce jasje - DMP twv € 246,99 (tweehonderdzesenveertig euro en negenennegentig cent.)

GIFT 2: Sweat Street – AllOne twv € 113,99 (honderddertien euro en negenennegentig cent.)

Artikel 5: Selectie van de winnaar

De winnaars worden willekeurig gekozen uit alle reacties. De bekendmaking van de winnaars zal worden gedaan op de Facebook-post van de game op 17 februari 2022.

Artikel 6: Toekenning van prijzen

De prijs die aan de winnaar wordt aangeboden, kan geen aanleiding geven tot enig geschil van welke aard dan ook, noch tot de levering van zijn financiële tegenprestatie (geheel of gedeeltelijk), noch tot ruil of vervanging tegen een andere prijs van welke waarde dan ook.

De winnaars moeten binnen 7 dagen na het einde van het spel, d.w.z. uiterlijk 24 februari 2022 om 23:59 uur, per e-mail aangeven dat ze van hun prijs willen profiteren. Indien er geen teruggave is binnen de termijn, wordt ervan uitgegaan dat de betrokken winnaar(s) afstand hebben gedaan van hun prijs en blijft deze eigendom van de organisator.

De winnaars moeten de door de organisator gevraagde informatie doorgeven, met name het postadres en het mobiele telefoonnummer voor het volgen van pakketten, om hun winst te ontvangen.

De prijzen worden door SAS Dafy @Store naar het huis van de winnaar gestuurd. De winnaar moet gedomicilieerd zijn in België. De prijs wordt binnen 30 dagen na bevestiging van de winnaar verzonden. Dafy @Store kan niet aansprakelijk worden gesteld voor een latere adreswijziging van de deelnemer die niet aan Dafy @Store is meegedeeld, of voor een fout in de contactgegevens van de deelnemer op het spelformulier. , of ten slotte wegens een fout van de vervoerder.

Om als echt te worden beschouwd en niet als een poging tot fraude, wordt de winst van een schenking bevestigd door een opname in de database. Geen enkele screenshot of ander bewijs kan de visie van de organisator op zijn eigen verificatie- en auditproces vervangen. Elke overwinning die wordt gewonnen na een fout die door het systeem is gemeld, om welke reden dan ook, maakt de overwinning ongeldig.

Artikel 7: Aansprakelijkheid

De organisatoren kunnen niet verantwoordelijk worden gehouden als, om een ​​reden buiten hun wil, deze wedstrijd moet worden gewijzigd, uitgesteld of geannuleerd.

Elke deelnemer die het goede verloop van het spel probeert te vervalsen, wordt onmiddellijk gediskwalificeerd en zijn deelname geannuleerd, niettegenstaande de juridische procedures die tegen hem zijn ingesteld.

De organisator behoudt zich het recht voor om het spel op elk moment stop te zetten, te onderbreken, aan te passen of uit te breiden als de omstandigheden dit vereisen en zonder enige schadevergoeding van de deelnemers.

De organisatoren kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele incidenten die zich kunnen voordoen als gevolg van het gebruik van de toegekende prijs.

Artikel 8: Wet bescherming persoonsgegevens

De persoonsgegevens van deelnemers verzameld door Dafy Moto SA en Dafy @ Store worden verzameld in opdracht van de organiserende bedrijven die verantwoordelijk zijn voor de verwerking. De mededeling van de gegevens vermeld in artikel 3 is verplicht. Anders wordt deelname niet in aanmerking genomen.

Deze gegevens kunnen door Dafy Moto SA en Dafy @Store worden verwerkt voor de volgende doeleinden: organisatie van spellen, opstelling van statistieken en uitvoering van commerciële prospectieacties.

De deelnemers aanvaarden, onder voorbehoud van de uitoefening van hun recht van verzet, onder de hieronder gedefinieerde voorwaarden, dat de contactgegevens die hen betreffen en hun eventuele update worden meegedeeld aan:

- Dafy Moto, met het oog op commerciële prospectie, organisatie van spellen, opstelling van statistieken - Zijn onderaannemers die betrokken zijn bij de organisatie van het spel, en dit uitsluitend voor de behoeften van het werk van onderaanneming.

De deelnemers kunnen te allen tijde, in overeenstemming met de wet, toegang krijgen tot informatie over hen, deze laten corrigeren of verwijderen, zich verzetten tegen de mededeling aan derden of het gebruik ervan voor commerciële doeleinden, door een eenvoudige brief te schrijven aan:

Dafy Moto

Communicatiedienstrue Henri BecquerelBP127

63541 Beaumont Cedex

De verzendkosten tegen het huidige lage tarief worden op eenvoudig gezamenlijk schriftelijk verzoek terugbetaald. Elk verzoek om terugbetaling moet vergezeld gaan van de naam, voornaam en adres van de deelnemer, de titel van het spel, een kopie van het identiteitsbewijs en bankgegevens.

Artikel 9: Aanvaarding van de regels

Deelname aan het spel impliceert de zuivere en volledige aanvaarding van deze regels. Elk geschil met betrekking tot de toepassing of interpretatie van de regels zal worden beslecht door het organiserende bedrijf. Geen enkel geschil is ontvankelijk na de periode van 1 maand na het einde van het spel.

Artikel 10: Indiening van betaling

Dit reglement wordt medegedeeld aan eenieder die een schriftelijk verzoek doet. Het wordt ook gepubliceerd op de website die overeenkomt met de actie of op de generieke site van de organiserende media. Het kan ter plaatse worden geraadpleegd of kan gratis worden verstrekt op eenvoudig schriftelijk verzoek gericht aan Dafy Moto SA, Rue Henri Becquerel, BP 127, 63541 Beaumont Cedex (zegel terugbetaald tegen het lage tarief dat van kracht is op gezamenlijk verzoek, met vermelding van de achternaam, voornaam en adres van de deelnemer, de titel van het spel en vergezeld van een identiteitsbewijs en bankgegevens).

Artikel 11: verzoek om informatie

Dafy@Store reageert op elk verzoekover dit spel op klantenservice@dafy-moto.be

Artikel 12: klachten

Elke klacht kan gestuurd worden naar het adres:

Dafy Moto

Communicatiedienstrue Henri BecquerelBP127

63541 Beaumont Cedex