De SAS Dafy @Store, met een kapitaal van 20 000,00 €, waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is Rue Henri Becquerel – ZA de l'Artière - 63110 Beaumont. De vennootschap is ingeschreven bij de Kruispuntbank van Ondernemingen in België onder nummer 0756.920.001 - BTW BE 0756 920 001

organiseert van 7 juni 2021 12.00 uur tot 13 juni 2021 middernacht, ter gelegenheid van een nationale commerciële operatie, een spel zonder koopverplichting op de Belgische Facebook-website van Dafy (https://facebook.com/dafymoto.be/), volgens de voorwaarden beschreven in dit reglement.

Artikel 2: Bevoegde toegang tot het spel

Elke natuurlijke persoon die ouder is dan 18 jaar en woonachtig is in België, mag aan dit spel deelnemen. Werknemers, leden van de organiserende bedrijven en hun gezinnen mogen niet aan dit spel deelnemen.

Artikel 3: Voorwaarden van het spel

Het spel is geopend van 7 juni 2021 12.00 u tot 13 juni 2021 middernacht.

Degenen die deelnemen via de Facebook-pagina (https://facebook.com/dafymoto.be/) van het organiserende bedrijf (Dafy Moto) worden in aanmerking genomen voor de loting, van 7 juni 2021 12:00 uur tot 13 juni 2021 middernacht.

Om hun deelname geldig te maken, mogen klanten slechts één keer aan het spel deelnemen.

De wedstrijd is alleen beschikbaar in het Frans.

Artikel 4: Lijst van loten

Lot nr. 1: 1 SHIFT ALL ONE BLACK- OF NAVY-JAS ter waarde van €151,99 (honderdeenenvijftig euro en negenennegentig cent)

Lot nr. 2: 1 PAAR CITY ALL ONE BLACK-HANDSCHOENEN met een waarde van €52,15 (tweeënvijftig euro en vijftien cent)

Artikel 5: Selectie van de winnaar

De winnaar wordt gekozen uit de deelnemers uit de Facebook-reacties gekoppeld aan het Facebook-bericht op de Belgische Dafy Moto-pagina (https://facebook.com/dafymoto.be/), volgens een vooraf bepaald willekeurig algoritme.

Artikel 6: Toekenning van de prijzen

De prijs die aan de winnaar wordt aangeboden, kan geen aanleiding geven tot enig geschil, noch tot de levering van zijn financiële bijdrage (geheel of gedeeltelijk), noch tot een ruil of vervanging voor een andere prijs van welke waarde dan ook.

Binnen 72 openingsuren na de trekking wordt contact opgenomen met de getrokken personen. In het geval dat Dafy de persoon niet kan bereiken en de persoon niet binnen 48 uur na de achtergelaten berichten opnieuw contact opneemt met Dafy, heeft Dafy het recht om de prijs aan een andere persoon toe te wijzen.

De prijzen worden door SAS Dafy @Store naar het huis van de winnaar gestuurd. De winnaar moet in België gedomicilieerd zijn. De prijs wordt binnen 30 dagen na de bepaling van de winnaar opgestuurd. Dafy @Store kan niet aansprakelijk worden gesteld voor een latere adreswijziging van de deelnemer die niet aan Dafy @Store werd meegedeeld, of voor een fout in de contactinformatie van de deelnemer op het spelformulier, of voor een fout van de vervoerder.

Om als echt te worden beschouwd, en niet als een poging tot fraude, zal het winnen van een prijs worden bevestigd door een registratie in de database. Schermafdrukken of ander bewijsmateriaal kunnen het eigen controle- en auditproces van de organisator niet vervangen. Elke prijs die gewonnen wordt nadat het systeem een fout heeft gemeld, om welke reden dan ook, zal de prijs ongeldig maken.

Artikel 7: Aansprakelijkheid

De organisatoren kunnen niet verantwoordelijk worden gesteld als deze wedstrijd om een of andere reden buiten hun controle moet worden gewijzigd, uitgesteld of geannuleerd.

Elke deelnemer die probeert met het spel te knoeien, wordt onmiddellijk gediskwalificeerd en zijn of haar deelname wordt geannuleerd, ongeacht eventuele gerechtelijke stappen die tegen hem of haar worden ondernomen.

De organisator behoudt zich het recht voor het spel te allen tijde te stoppen, te onderbreken, te wijzigen of uit te breiden indien de omstandigheden dit vereisen en zonder dat de deelnemers aanspraak kunnen maken op enige vergoeding.

De organisatoren kunnen niet verantwoordelijk worden gesteld voor incidenten die zich zouden kunnen voordoen als gevolg van het gebruik van de toegekende prijs.

Artikel 8: Wet bescherming persoonsgegevens

De persoonsgegevens van de deelnemers die door Dafy Moto S.A. en Dafy @ Store worden verzameld, worden verzameld voor rekening van de organiserende bedrijven die verantwoordelijk zijn voor de verwerking. De mededeling van de in artikel 3 bedoelde gegevens is verplicht. Zo niet, dan wordt de deelname niet in aanmerking genomen.

Deze gegevens kunnen door Dafy Moto S.A en Dafy @Store worden verwerkt voor de volgende doeleinden: organisatie van wedstrijden, opstellen van statistieken en commerciële prospectie.

Deelnemers stemmen ermee in, behoudens de uitoefening van hun recht van verzet onder de hieronder omschreven voorwaarden, dat hun contactgegevens en alle updates daarvan kunnen worden medegedeeld aan:

- Dafy Moto, met het oog op commerciële prospectie, de organisatie van spelen en het opstellen van statistieken.
- Zijn onderaannemers betrokken bij de organisatie van het spel, en dit met als enig doel het uitbesteden van werk.

De deelnemers kunnen te allen tijde, overeenkomstig de wet, toegang krijgen tot de hen betreffende informatie en deze corrigeren of verwijderen, en bezwaar maken tegen de verstrekking ervan aan derden of het gebruik ervan voor commerciële doeleinden, door een eenvoudige brief te schrijven aan:

Dafy Moto

Afdeling Communicatie
rue Henri Becquerel
BP127

63541 Beaumont Cedex

De verzendkosten tegen het huidige langzame tarief zullen op eenvoudig schriftelijk verzoek worden terugbetaald. Elk verzoek om terugbetaling moet vergezeld gaan van de naam, de voornaam en het adres van de deelnemer, de naam van het spel, een kopie van een identiteitsbewijs en een document met bankgegevens.

Artikel 9: Aanvaarding van het reglement

Deelname aan het spel impliceert volledige aanvaarding van deze regels. Geschillen over de toepassing of de interpretatie van het reglement zullen worden beslecht door het Organiserende bedrijf. Geen enkele betwisting zal ontvankelijk zijn na de termijn van één maand volgend op het einde van de wedstrijd, zoals bepaald in artikel 1, d.w.z. 6 juli 2021.

Artikel 10: Deponering van het reglement

Deze regels worden meegedeeld aan eenieder die daartoe een schriftelijk verzoek indient. Zij zullen ook worden gepubliceerd op de website van de actie of op de algemene website van de organiserende media. Het kan ter plaatse worden geraadpleegd of gratis worden verstrekt door een schriftelijke aanvraag te richten aan Dafy Moto S.A., Rue Henri Becquerel, BP 127, 63541 Beaumont Cedex (terugbetaling van de postzegel tegen het langzame tarief dat van toepassing is op een gezamenlijke aanvraag, met vermelding van de naam, de voornaam en het adres van de deelnemer, de titel van het spel, en vergezeld van een identiteitsbewijs en de gegevens van een bankrekening).

Artikel 11: verzoek om informatie

Dafy@Store beantwoordt alle vragen in verband met dit spel via het adres klantenservice@dafy-moto.be

Artikel 12: klachten

Alle klachten kunnen naar dit adres worden gestuurd:

Dafy Moto

Afdeling Communicatie
rue Henri Becquerel
BP127

63541 Beaumont Cedex