SAS Dafy @Store, met een kapitaal van 20.000,00 euro, waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is Rue Henri Becquerel - ZA de l'Artière - 63110 Beaumont. De vennootschap is ingeschreven bij de Carrefourbank van Ondernemingen in België onder het nummer 0756.920.001 - BTW BE 0756 920 001

organiseert van 25 oktober 2021 18.00 uur tot 1 november 2021 middernacht, ter gelegenheid van een commerciële operatie in België, een spel zonder aankoopverplichting op de Franstalige Facebook-pagina van Dafy Belge https://facebook.com/dafymoto.belgie / volgens de in dit reglement beschreven voorwaarden

Artikel 2: Bevoegde toegang tot het spel

Elke natuurlijke persoon die meerderjarig is en in België woont, mag aan dit spel deelnemen. Werknemers, leden van de organiserende bedrijven en hun gezinnen mogen niet aan dit spel deelnemen.

Artikel 3: Voorwaarden van het spel

Het spel is geopend van 25 oktober 2021 18.00 uur tot 1 november 2021 middernacht.

Wie meedoet via de Nederlandstalige Dafy Belgium Facebookpagina https://facebook.com/dafymoto.belgie/ van het organiserende bedrijf Dafy Moto, van 25 oktober 2021 18.00 uur tot 1 november 2021 middernacht, komt in aanmerking voor de loting.

Opdat de deelname geldig zou zijn, mag de klant slechts eenmaal aan de wedstrijd deelnemen.

De wedstrijd is beschikbaar in het Nederlands. Deze regels zijn vertaald door automatische vertaalsoftware, Dafy kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor eventuele misverstanden als gevolg van een verkeerde interpretatie van de vertalingen. In geval van twijfel over de voorwaarden van het reglement, kunt u contact met ons opnemen via klantenservice@dafy-moto.be.

Artikel 4: Lijst van prijzen

Lot n°1:

Te kiezen tussen de "MEN" prijs;

1 CANYON EVO ALL ONE JACKET ter waarde van €189,99 (honderdnegenentachtig euro en negenennegentig cent)

Of de "VROUW" prijs;

1 DAHLIA EVO LT ALL ONE JACKET ter waarde van €180,41 (honderdtachtig euro en éénenveertig cent)

Lot n°2: 1 paar CORKS DMP BLACK GLOVES ter waarde van € 47,49 (zevenenveertig euro en negenenveertig cent)

Artikel 5: Selectie van de winnaar

De winnaar wordt gekozen uit de deelnemers aan de Facebook-reacties die gekoppeld zijn aan de Facebook-post op de Nederlandstalige pagina van Dafy Moto Belgium (https://facebook.com/dafymoto.belgie/), volgens de spelvoorwaarden die in de post zijn gedefinieerd en volgens een vooraf bepaald willekeurig algoritme.

Artikel 6: Toekenning van prijzen

De prijs die aan de winnaar wordt aangeboden mag op geen enkele manier worden betwist, noch mag deze worden geruild of vervangen voor een andere prijs van welke waarde dan ook.

Binnen 72 werkuren na de loting zal contact worden opgenomen met de uitgelote personen. In het geval dat Dafy niet in staat is om contact op te nemen met de winnaar en de winnaar neemt niet opnieuw contact op met Dafy binnen 48 uur na de achtergelaten berichten, heeft Dafy het recht om de prijs opnieuw toe te kennen aan een andere persoon.

De prijzen worden naar het huis van de winnaar gestuurd door SAS Dafy @Store. De winnaar moet in België gedomicilieerd zijn. De prijs zal binnen 30 dagen na de bepaling van de winnaar worden opgestuurd. Dafy @Store kan niet aansprakelijk worden gesteld voor een latere adreswijziging van de deelnemer die niet aan Dafy @Store werd meegedeeld, of voor een fout in de contactgegevens van de deelnemer op het spelformulier, of voor een fout van de vervoerder.

Om als echt te worden beschouwd, en niet als een poging tot fraude, moet het winnen van een prijs worden bevestigd door een inschrijving in de databank. Schermafdrukken of ander bewijsmateriaal kunnen het eigen verificatie- en controleproces van de organisator niet vervangen. Elke prijs die gewonnen wordt nadat het systeem een fout heeft vermeld, om welke reden dan ook, zal de prijs ongeldig maken.

Artikel 7: Aansprakelijkheid

De organisatoren kunnen niet verantwoordelijk worden gesteld als deze wedstrijd om een of andere reden buiten hun controle moet worden gewijzigd, uitgesteld of geannuleerd.

Elke deelnemer die probeert het correcte verloop van het spel te vervalsen, wordt onmiddellijk gediskwalificeerd en zijn of haar deelname wordt geannuleerd, ongeacht eventuele gerechtelijke stappen die tegen hem of haar worden ondernomen.

De organisator behoudt zich het recht voor het spel te allen tijde te stoppen, te onderbreken, te wijzigen of uit te breiden indien de omstandigheden dit vereisen en zonder dat de deelnemers aanspraak kunnen maken op enige vergoeding.

De organisatoren kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele incidenten die zouden kunnen voortvloeien uit het gebruik van de toegekende prijs.

Artikel 8: Gegevensbeschermingswet

De persoonlijke gegevens van de deelnemers die door Dafy Moto S.A. en Dafy @ Store worden verzameld, worden verzameld voor rekening van de organiserende bedrijven die verantwoordelijk zijn voor de verwerking. De mededeling van de in artikel 3 bedoelde gegevens is verplicht. Zo niet, dan wordt de deelname niet in aanmerking genomen.

Deze gegevens kunnen door Dafy Moto S.A. en Dafy @ Store worden verwerkt voor de volgende doeleinden: organisatie van wedstrijden, opstellen van statistieken en commerciële prospectie.

De deelnemers aanvaarden, onder voorbehoud van de uitoefening van hun recht van verzet, onder de hierna omschreven voorwaarden, dat de hen betreffende contactgegevens en hun eventuele actualisering worden meegedeeld aan :

- Dafy Moto, met het oog op commerciële prospectie, organisatie van spelen, het opstellen van statistieken.

- Zijn onderaannemers komen tussen in het kader van de organisatie van het spel, en dit uitsluitend voor het doel van de uitbestedingswerkzaamheden.

De deelnemers kunnen te allen tijde, overeenkomstig de wet, toegang krijgen tot de hen betreffende informatie, deze laten corrigeren of verwijderen, zich verzetten tegen de verstrekking ervan aan derden of tegen het gebruik ervan voor commerciële doeleinden, door een eenvoudige brief te schrijven aan :

Dafy Moto

Afdeling Communicatie

Henri Becquerelstraat

BP127

63541 Beaumont Cedex

De portokosten tegen het huidige langzame tarief zullen worden vergoed op basis van een gezamenlijk schriftelijk verzoek. Elk verzoek om terugbetaling moet vergezeld gaan van de naam, de voornaam en het adres van de deelnemer, de titel van het spel, een kopie van een identiteitsbewijs en een identiteitsbewijs I.R.B.

Artikel 9: Aanvaarding van de regels

Deelname aan het spel impliceert volledige aanvaarding van deze regels. Elk geschil betreffende de toepassing of de interpretatie van het reglement zal door het organiserende bedrijf worden beslecht. Geen enkel geschil zal ontvankelijk zijn na afloop van de termijn van één maand na het einde van de wedstrijd, zoals bepaald in artikel 1, d.w.z. 1 december 2021.

Artikel 10: Deponering van het reglement

Deze regels worden meegedeeld aan eenieder die daartoe een schriftelijk verzoek indient. Zij worden ook gepubliceerd op de website die bij de actie hoort of op de algemene website van het organiserende medium. Zij kunnen ter plaatse worden geraadpleegd of kunnen gratis worden verstrekt op schriftelijk verzoek gericht aan Dafy Moto S.A., Rue Henri Becquerel, BP 127, 63541 Beaumont Cedex (terugbetaling van de postzegel tegen het geldende langzame tarief op gezamenlijk verzoek, met vermelding van naam, voornaam en adres van de deelnemer, de titel van het spel, en vergezeld van een identiteitsbewijs en een bankrekeningnummer)

Artikel 11: Verzoek om informatie

Dafy@Store zal op elk verzoek betreffende dit spel reageren op klantenservice@dafy-moto.be  

Artikel 12: klachten

Klachten kunnen worden gericht aan het adres :

Dafy Moto

Afdeling Communicatie

Henri Becquerelstraat

BP127

63541 Beaumont Cedex